MVO Beleid

Voor SLTN Inter Access vormt Kwaliteitsbewaking, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid een zeer belangrijk aspect binnen de bedrijfsvoering van de onderneming.

Kwaliteit leveren betekent in de optiek van SLTN Inter Access óók dat “SLTN Inter Access kwaliteit levert op basis van duurzaam en verantwoord ondernemerschap”. SLTN voert een actief beleid om medewerkers en opdrachtgevers zich hiervan bewust te maken. SLTN Intern Access beschikt over een ISO 14001 certificering, co2-Prestatieladder, 3e trede en doet actief mee met CSR “assurance statement” van Firmus Agnitio (FIRA) op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR rapport basic). SLTN heeft in augustus 2018 zich opnieuw gecertificeerd voor de nieuwste ISO 9001, 14001 en 27001 normen die op dit moment gelden.

Notice And Take Down
SLTN Inter Access wenst bij te dragen aan het voorkomen en verhelpen van onrechtmatige inhoud op internet. Zij onderschrijft daartoe de gedragscode van de Werkgroep Notice and Takedown van het ECP | Platform voor de Informatie Samenleving.

Mocht u een melding willen doen van (vermeende) onrechtmatige of strafbare inhoud op Internet waar SLTN Inter Access de geëigende tussenpersoon is om de aanbieder aan te spreken dan kunt u dit gemotiveerd en voorzien van concrete informatie melden via het e-mail adres:NoticeAndTakeDown@sltn.nl.

Co2-Prestatieladder SLTN Inter Access

Zorg voor kwaliteit en milieu zijn een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces van SLTN IT Group B.V. (hierna te noemen SLTN).  Kwaliteitsbewaking, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn een constant aandachtspunt voor het management van SLTN. Daarnaast richt SLTN zich steeds meer op de ketenverantwoordelijkheid door alleen met partners zaken te doen die een zelfde beleid actief voeren en presenteren. SLTN “ontzorgt” niet alleen uw IT maar levert een belangrijke bijdrage aan het ontzorgen van onze omgeving en helpt mee aan een schonere wereld.

Het kwaliteits- en milieumanagementsysteem van SLTN is beschreven volgens de nieuwe normen van de ISO 9001 en ISO14001 methode. Apart hiervan maar wel integraal is de CO2 Prestatieladder. De CO2 Prestatieladder is in 2009 ontwikkeld door ProRail met als doel bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Inmiddels is de CO2 Prestatieladder verzelfstandigd en eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SLTN is lid van deze stichting.

In het kader van de CO2 Prestatieladder brengt SLTN jaarlijks de CO2-footprint in kaart. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid door SLTN uitgestoten broeikasgassen in het jaar 2016 (2426 ton CO2, uitgewerkt in hoofdstuk 2) en 2017 (2298 ton CO2, uitgewerkt in hoofdstuk 3).

SLTN heeft de ambitie om in het jaar 2020 de CO2 uitstoot te beperken tot maximaal 2339 ton, hetgeen een reductie betekent van 38% ten opzichte van 2014. In hoofdstuk 4 is het reductieplan uitgewerkt.

Hiermee voldoet SLTN aan de onderdelen 3.A.1 (‘Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor zijn scope 1 & 2 CO2-emissies conform ISO14064-1’) en 3.B.1 (‘Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld’) van de CO2 Prestatieladder.

DOWNLOAD PRESTATIELADDER CO2

certificaten